BACK ...

TAXONOMICAL TOOL for easier orientation in the Subfamily THERAPHOSINAE Thorell, 1869 (Version 02.2015)

 This taxonomical tool is based on the data matrix from original paper of Systematic revision and cladistic analysis of Theraphosinae (Araneae: Theraphosidae) by F. Pérez-Miles, S. M. Lucas, P. I. da Silva Jr., R. Bertani, 1996.  Another taxa established since 1996 were involved and they are indicated by green colour in the table.

Tento taxonomický nástroj vychází z datové matrice původní práce Systematická revize a kladistická analýza podčeledi Theraphosinae (Araneae: Theraphosidae) autorů F. Pérez-Milese, S. M. Lucasové, P. I. da Silvy Jr., R. Bertaniho publikované v roce 1996.  Další nové taxony ustanovené od roku 1996 byly do výčtu zahrnuty a v tabulce jsou tyto taxony označeny zeleně.

  

Znak 0:

Character 0:

Žahavé chlupy typu I (podle Cookea et al., 1972) a/nebo jeho ontogenetické deriváty přítomny = 1; nepřítomny = 0.

Urticating hairs of the type I (according to Cooke et al., 1972) and/or its ontogenetic derivates present = 1; absent = 0.

Znak 1:

Character 1:

Žahavé chlupy typu III nebo III a IV (podle Cookea et al., 1972) přítomny, pouze typ III = 3; typy III a IV v kombinaci = 4; nepřítomny = 0.

Urticating hairs of the type III or III and IV (according to Cooke et al., 1972) present, only type III = 3; types III and IV in combination = 4; absent = 0.

 Znak 2:

Character 2:

Žahavé chlupy typu VI přítomny = 1; nepřítomny = 0.

Urticating hairs of the type VI present = 1; absent = 0.

Znak 3:

Character 3:

Apikální oblast bulbů (embolus) dlouhá a štíhlá; Ischnocolinae, Aviculariinae, Psalmopoeinae = 0; krátká, téměř kónická = 1; krátká, konkávní (podobající se lžíci), s dobře vyvinutým PS a A kýlem = 2. 

Apical region of bulb (embolus) long and slender; Ischnocolinae, Aviculariinae, Psalmopoeinae = 0; short, subconical = 1; short, concave (spoon-like), with PS and A keels well-developed = 2.

Znak 4:

Character 4:

Tegulum oválné, bez tegulárních struktur = 0; redukované; Euthycaelus colonicus (Ischnocolinae) = 1; nepravidelného tvaru, s tegulárními strukturami (výběžek, pahorek, strukturovaný bazální okraj) = 2.

Tegulum oval, without any tegular structure = 0; reduced; Euthycaelus colonicus (Ischnocolinae) = 1; of irregular shape, with tegular structures (apophysis, protuberance, structured basal edge = 2.

Znak 5:

 

Character 5:

Kýly na embolu samčího palpálního bulbu nepřítomny = 0; jeden spirální retrolaterální kýl (=SA podle Mendozy-Marroquína, 2014); Hemirrhagus = 1; dva téměř stejné kýly PS, PI, slabě vyvinuté; Cyrtopholis = 1; dva téměř stejné kýly PS, PI, silně vyvinuté; Ami = 2; tři kýly PS, PI, A na subkónickém embolu  = 4; tři nestejné kýly PS, PI, A na subkónickém embolu (jeden nebo dva jasně širší, A kýl může být nepřítomen); Acanthoscurria = 5; tři apikální konvergentní kýly PS, PI, A na lžícovitém embolu (PS, A kýly zřetelně rozvinuty); Brachypelma, Megaphobema, Sericopelma) = 6; PS, PI, A, SA kýly (PS může být nepřítomen), Phormictopus, Cubanana = 7; PS, PI, A, R kýly; Crassicrus, Pamphobeteus, Xenesthis = 8; PS, PI, A, SA, R kýly = 9; dva téměř stejné kýly PS, PI; Grammostola, Homoeomma, Phrixotrichus, Plesiopelma a příbuzné rody = 10; přítomnost PA, PS slabě rozvinut, PA reprezentuje reziduum PI kýlu; Cyriocosmus = 11; PS, PI, A, SA kýly; Hapalotremus = 12; dva obvodové kýly PS, A na lžícovitém embolu; Theraphosa = 13; PS, PI, A, R; Bonnetina, Schizopelma, Hapalopus a příbuzné rody = 14; PS, PI, A, SA, R; Thrixopelma = 15. (podle Bertaniho, 2000, 2001 a Pérez-Milese & Lochta, 2003)

Keels on embolus of male palpal bulb absent = 0; one spiral retrolateral keel (=SA according to the Mendoza-Marroquín, 2014); Hemirrhagus = 1; two subequal keels PS, PI, weakly developed; Cyrtopholis = 2; two subequal keels PS, PI, well developed; Ami = 3; three keels PS, PI, A on subconical embolus = 4; three unequal keels PS, PI, A on subconical embolus (one or two clearly wider, A keel can be absent); Acanthoscurria = 5; three apical convergent keels PS, PI, A on spoon-like embolus (PS, A keels clearly developed); Brachypelma, Megaphobema, Sericopelma) = 6; PS, PI, A, SA keels (PS can be absent); Phormictopus, Cubanana = 7; PS, PI, A, R keels; Crassicrus, Pamphobeteus, Xenesthis = 8; PS, PI, A, SA, R keels = 9; two subequal keels PS, PI; Grammostola, Homoeomma, Phrixotrichus, Plesiopelma and related genera = 10; presence of PA, PS weakly developed, PA represents a residuum of PI keel; Cyriocosmus = 11; PS, PI, A, SA kýly; Hapalotremus = 12; two peripheric keels PS, A on spoon-like embolus = 13; PS, PI, A, R; Bonnetina, Schizopelma, Hapalopus and related genera = 14; PS, PI, A, SA, R; Thrixopelma.  (according to Bertani, 2000, 2001 and Pérez-Miles & Locht, 2003)             NOTES                  NOTES 

Znak 6:

Character 6:

Kýly bulbu hladké nebo nepřítomny = 0; zoubkované = 1.                                                       WHICH KEELS?

Keels of bulb smooth or absent = 0; serrated = 1.        NOTES           SPECIFIC THAN GENERIC CHARACTER

 Znak 7:

Character 7:

Digitiformní výrůstek bulbů (= tegulární apofýza = TA podle Bertaniho, 2000) přítomen = 1; nepřítomen = 0.

Digitiform apophysis of bulb (= tegular apophysis = TA according to Bertani, 2000) present = 1; absent = 0.

Znak 8:

Character 8:

Počet samčích tibiálních výrůstků: nepřítomen = 0; jeden tibiální výrůstek = 1; dva tibiální výrůstky = 2.

Number of male tibial apophyses: absent = 0; one tibial apohysis = 1; two tibial apohyses = 2.      NOTES 

Znak 9:

Character 9:

Metatarsus I samců s basálním výrůstkem (hrbolem) bez trnů; Homoeomma, Plesiopelma = 1; s basálním výrůstkem (hrbolem) s trny; Bonnetina = 2; bez basálního výrůstku (hrbolu) = 0.

Metatarsus I of male with basal process without spines; Homoeomma, Plesiopelma  = 1; with basal process with spines; Bonnetina  = 2; without basal process = 0

Znak 10:

Character 10:

Tibia palpů samců s retrolaterálním výrůstkem (hrbolem) v subapikální oblasti = 1; se dvěma takovými výběžky (hrboly) = 2; bez = 0.

Male palpal tibia with retrolateral process in subapical area = 1; with two such processes = 2; without = 0.

Znak 11:

Character 11:

Tibia palpů u samců s retrolaterální oblastí ostnů nebo spiniformních chlupů v subapikální oblasti; Cyriocosmus = 1; bez = 0.

Male palpal tibia with retrolateral cluster of spines or spiniform hairs in subapical area; Cyriocosmus = 1; without = 0.

Znak 12:

Character 12:

Tibia palpů samců s prolaterálním výrůstkem (hrbolem) = 1; bez = 0.

Male palpal tibia with prolateral process = 1; without = 0.

Znak 13:

Character 13:

Spermatéka multilobulární (část skupiny) = 0; spermatéka unilobulární (všechny rody Theraphosinae) = 1.

Spermathecae multilobular (part of group) = 0; spermathecae unilobulated (all Theraphosinae genera) = 1.             NOTES 

Znak 14:

 

Character 14:

Spermatéka se dvěma oddělenými semennými receptákuly = 0; s částečně fúzovanými receptákuly (oblast fúze je maximálně poloviční než délka spermatéky) =1; receptácula rozsáhle fúzovaná (oblast fúze je minimálně poloviční než délka spermatéky) = 2; spermatéka s jednoduchým polokruhovým, oválným nebo štíhlým receptákulem = 4, spermatéka se dvěma receptákuly na ventrální straně sklerotizovaného bazálního dvorce = 5; jednoduché oválné receptákulum, strukturované na vrcholu, Davus, Cardiopelma = 6.

Spermathecae with two seminal receptacles separated = 0; with partly fused receptacles (the fusion zone is less than a half of spermathecal length) = 1; spermathecae widely fused (the fusion zone is half or more than spermathecal length) = 2; spermathecae with single semicircular, oval or slender receptacle = 4, spermatecae with two receptacles on ventral side of sclerotized basal atrium = 5; single oval receptacle, structured at apex, Davus, Cardiopelma = 6.            NOTES 

Znak 15:

Character 15:

Femur III zduřelý = 1; nezduřelý = 0.

Femur III incrassate = 1; not incrassate = 0.      NOTES         SPECIFIC THAN GENERIC CHARACTER

Znak 16:

Character 16:

Tibia IV zduřelá (Cotztetlana, Crassicrus, Eupalaestrus) = 1; nezduřelá = 0.

Tibia IV incrassate (Cotztetlana, Crassicrus, Eupalaestrus) = 1; not incrassate = 0.

Znak 17:

Character 17:

Femur IV s retrolaterálním polštářem plumósních chlupů = 1; bez = 0.

Femur IV with retrolateral pad of plumose hairs = 1; without = 0.

Znak 18:

Character 18:

Stridulační štětiny na trochanteru nohy I nebo palpu přítomny = 1; nepřítomny = 0.

Stridulatory bristles on trochanter of leg I or palp present = 1; absent 0.

Znak 19:

Character 19:

Stridulační štětiny na coxe nohy I nebo palpu přítomny = 1; nepřítomny = 0.

Stridulatory bristles on coxa of leg I or palp present = 1; absent 0.

Znak 20:

Character 20:

               

FREE.

Znak 21:

Character 21:

Četné labiální cuspules = 0; redukované labiální cuspules (méně než 30) nebo žádné = 1.

Numerous labial cuspules = 0; reduced labial cuspules (less than 30) or none = 1.

Znak 22:

Character 22:

Fovea normální = 0; se sférickým výrůstem, Sphaerobothria = 1.

Fovea normal = 0; with spherical process, Sphaerobothria = 1.

Znak 23:

Character 23:

Metatarsus I samců silně zakřiven = 1; normální = 0.

Metatarsus I of males strongly curved = 1; normal = 0.     NOTES      SPECIFIC THAN GENERIC CHARACTER 

Znak 24:

Character 24:

Coxae s retrolaterálně ventrálními ostruhami, Hemirrhagus  = 1; bez retrolaterálně ventrálních ostruh = 0.

Coxae with retrolateral-ventral heel, Hemirrhagus = 1; without retrolateral-ventral heel = 0.

Znak 25:

Character 25:

Scopulae tarsů IV rozděleno u dospělých jedinců linií nebo pruhem setae = 1; neděleno = 2; nepřítomno = 0.

Scopulae of tarsi IV divided in adult specimens by line or band of setae = 1; not divided = 2; scopulae of tarsi IV absent = 0.

Znak 26:

Character 26:

Oblast plumósních chlupů na prolaterální straně  femuru I přítomna  = 1; nepřítomna = 0.

Area of plumose setae on femur I prolaterally present = 1; absent = 0.

 

 

C

H

A

R

A

C

T

E

R

S

-

D

A

T

A

M

A

T

R

I

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

2

2

2

2

2

2

2

Taxa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

0

1

2

3

4

5

6

UH UH UH

Acanthoscurria

1

0

0

1

2

5

0

0

1

0

 

1

0

0

1

1,2

0

0

1

1

0

 

0

0

0

0

2

 

Aenigmarachne

1

0

1

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

?

?

1

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

1

 

Agnostopelma

0

4

0

1

2

10

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Aguapanela

0

1

0

1

2

10

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

Ami

1

0

1

2

3

0

0

2

0

1

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Apachepelma

?

?

?

1

?

?

?

 

2

 

 

 

 

 

1

1

0,1

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

1

 

Aphonopelma

1

0

0

1

2

4

0

0

2

0

 

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2

0

Bonnetina

0

3

0

1

2

14

 1

0

2

2

 

 

 

 

1

4

 

0

0

0

0

 

 

0

0

 

0

1

0

Brachypelma

1

0

0

2

2

6

0

0

2

0

 

0

0

0

1

2,1

0,1

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2

1

Bumba

0 4

0

1

2

10

 

0

2

0

        1

0

0 0 0 0 0     1 0   0 ?  
Cardiopelma

?

?

?

?

?

14

?

?

?0

?

 

?

?

?

1

 4    

0

0

0

     

0

 

0

1

0

Catanduba

0

3

0

1

2

10

01

0

2

1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

0

Citharacanthus

1

0

0

1

2

4

01

0

2

0

 

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

 

0

0

0

0

2

 

Chromatopelma

0

4

0

1

2

14

 

0

2

0

 

 

 

 

1

4

 

0

 

0

0

 

 

 

0

 

0

1

 

Clavopelma

?

?

?

1

2

4

 

 

2

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

Cotztetlana

1

0

?

?

?

?

?

?

?

 

?

?

?

1

0

0

1

1

0

0

 

 

0

0

?

0

1

1

Crassicrus

1

0

1

?

8

1

0

2

0

 

 

 

 

1

2

 

1

 

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

Cubanana

1

0

0

1

2

7

1

0

2

0

 

1

0

0

1

0

0,1

0

1

0

0

 

0

0

0

0

1

1

Cyclosternum

1

0

0

1

2

?

?

0

2

0

 

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

0

Cyriocosmus

0

3

0

1

2

11

0

0

2

0

 

1

1

0

1

0s

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

0

Cyrthopholis

1

0

0

1

2

2

0

0

2

0

 

1

0

1

1,0

0

0

0

1

1

0

 

0

0

0

0

1

 

Davus

0

3

0

1

2

14

 

0

2

0

 

 

 

 

1

6

 

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

1

0

Euathlus

0

4

0

1

2

10

01

0

2

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

?

 

Eupalaestrus

1

0

0

1

2

9

1

0

2

0

 

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

 

0

0

0

0

2

 

Grammostola

0

4

0

1

2

10

0

0

2

0

 

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

 

0

0

0

0

2

 

Hapalopus

0

3

0

1

2

14

0

0

2

0

 

0

1

0

1

24

0

0

0

0

0

 

0

0

1

0

1

0

Hapalotremus

0

3

0

1

12

12

0

0

2

0

 

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

 

1

0

1

0

1

 

Hemirrhagus

0

0

1

1

02

1

0

0

2

0

       

1

0,1

      1,0 

0

   

1

0

1

1

0

Homoeomma

0

4

0

1

2

10

1

1

2

1

 

0

0

?

1

0

0

0

0

0

0

 

0

0

?

0

1

 

Kochiana

0

3

0

1

2

10

1

0

2

0

 

0

0

0

1

0

0

0

0

?

0

 

0

0

0

0

1

0

Lasiodora

1

0

0

1

2

9

1

0

2

0

 

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

 

0

0

0

0

2

1

Lasiodorides

1

0

0

1

?

?

?

?

2

 

 

 

 

 

1

0,1

1

 

1

0 0

 

 

0

0

 

0

 

 

Longilyra

1

0

0

?

?

?

?

?

?

?

 

?

?

?

1

2

0

0

?

1 0

 

 

0

0

?

0

1

?

Magulla 0 4

0

1

2

10

0

0

2

0

       

1

0

0

0 0     1

0

 

0

1

Megaphobema

1

0

0

2

2

6

0

0

2

0

 

0

0

0

1

4

1

0

1

0

0

 

0

0

0

0

2

 

Melloleitaoina

0

3

0

1

2

10

0

0

2

0

 

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

 

1

0

0

0

1

 

Metriopelma

1

0

0

1

12

?

0

0

0

0

 

0

0

0

?

?

?

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

 

Munduruku

0

4

0

1

2

10

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

?

0

1

0

Mygalarachne

1

0

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

2

?

0

0

0

0

0

0

?

0

2

0

Neischnocolus

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

?

?

?

1

4

0

0

0

0

0

 

1

0

?

0

1

0

Neostenotarsus

1

0

0

?

2

?

 

 

2

 

 

 

 

 

1

2

0

 

0

0

0

 

   

0

 

0

2

 

Nesipelma

1

0

0

1

4

 

 

2

 

 

 

 

 

1

1

 

 

0

1

0

 

 

 

0

 

0

2

 

Nhandu

1

0

0

1

2

9

1

0

2,0

0

 

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

 

1

Ozopactus

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

?

?

?

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

Pamphobeteus

1

0

0

2

2

8

0

0

2

0

 

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

2

 

Phormictopus

1

0

0

1

2

7

0,1

0

2

0

 

1

0

0

1

0,1

0

0

1

1

1

 

0

0

0

0

2

1

Phrixotrichus

0

4

0

1

2

10

0,1

0

2

0

 

0

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0

 

1

0

0

0

?

0

Plesiopelma

0

4

0

1

2

10

0

0

2

1

 

0

?

0

1

0s

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

 

Proshapalopus

1

0

0

1

2

9

1

0

2

0

 

0

0

0

1

1

0

0,1

1

0

0

 

0

0

0

0

?

?

Pseudhapalopus

1

0

0

1

2

9

 

 

1

0

 

1

 

 

1

?0

 

 

 

0

0

 

 

 

0

0

0

?

 

Pterinopelma

1

0

0

1

2

9

1

0

2

0

 

0

0

0

1

1

?

0

1

0

0

 

0

0

01

0

1

0

Reversopelma

1

0

0

1

2

4

0

0

2

0

 

 

 

 

1

1

0

0

0,1

0

0

 

 

0

0

 

0

1

 

Schizopelma

0

3

0

1

2

14

0

0

1

0

 

0

?

0

1

4

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1

0

Scopelobates

1

0

0

?

?

?

?

?

?

 

?

?

0

?

?

?

?

?

 

?

?

?

?

?

Sericopelma

1

0

0

2

2

6

0

0

0

0

 

0

0

0

1

4

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

2

 

Sphaerobothria

1

0

0

1

2

4

1

0

2

0

 

0

0

0

1

0

?

0

0

0

0

 

0

1

0

0

2

 

Stichoplastoris

1

0

0

1

2

4

0

0

2

0

 

 

0

 

1

1

 

0

0

 

 

 

 

 

0

 

0

1

 

Theraphosa

0

3

0

2

2

13

0

0

2,0

0

 

0

0

0

1

4

0

0

0

0

1

 

0

0

0

0

2

 

Thrixopelma

0

4

0

1

2

15

 

0

2

0

 

 

 

 

1

0

 

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

 

 

Tmesiphantes

0

3

0

1

2

10

0

0

2

0

 

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

 

1

0

0

0

1

 

Vitalius

1

0

0

1

2

9

1

0

2

0

 

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

 

 

Xenesthis

1

0

0

2

2

8

0

0

2

0

 

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

2

 

Abbreviations:

? = unknown; d = denticulate PI or SA keel (in the column 5); s = two spiral seminal receptacles (in the column 14); UH = urticating hair types; PS = prolateral superior keel; PI = prolateral inferior keel; A = apical keel; SA = subapical keel; R = retrolateral keel; Ac = accessory keel (terminology of keels follows Bertani, 2000).

Notes:

The supposed plesiomorphic states are coded as 0, the apomorphic states as 1, 2, 3, etc. 

The representatives of the genus Schizopelma Cambridge, 1897 from Mexico and Central America are characterized by the absence of scopulae on retrolateral face of femur IV (Smith, 1994 contra Pérez-Miles et al., 1996) and by the spermatheca with a single, oval seminal receptacle.

Eupalaestrus weijenberghi (Thorell, 1894) is the only representative of the genus which has not a pad of plumose hairs on retrolateral face of femur IV. In Eupalaestrus campestratus (Simon, 1891) the SA keel is denticulate. 

The genus Cyrtopholis Simon 1892 is characterized by the presence of a pad of plumose hairs on retrolateral face of femur IV (according to Pérez-Miles et al., 1996) but some representatives lack this morphological character (examined male specimens from Cuba and Cyrtopholis flavostriatus Schmidt 1995 from Guano, Lesser Antiles, offspring of the type specimens).

The trochanteral stridulatory bristles in male of Sphaerobothria hoffmanni Karsch, 1879 from Costa Rica (RKCP 0298) were not found so the coding was changed in the data matrix.

 

Literature cited:

Cooke J. A. L., Roth V. D., Miller F. H. (1972) The Urticating Hairs of Theraphosid Spiders. American Museum Novitates 2498:1-42.

Bertani R. (2000) Male palpal bulbs and homologous features in Theraphosinae (Araneae, Theraphosidae). The Journal of Arachnology, 28:29-42.

Bertani R. (2001) Revision, cladistic analysis, and zoogeography of Vitalius, Nhandu, and Proshapalopus; with notes on other theraphosine genera (Araneae, Theraphosidae). Museu de Zoologia da Universidade de Sao Paulo, vol. 36, fascículo3:265-356.

Fukushima C. S., Nagahama R. H., Bertani R. (2008) The identity of Mygale brunnipes C. L. Koch 1842 (Araneae, Theraphosidae), with redescription of the species and the description of a new genus. The Journal of Arachnology, 36:402-410.

Mendoza Marroquín J. I., 2014. Taxonomic revision of Hemirrhagus Simon, 1903 (Araneae, Theraphosidae, Theraphosinae), with description of five new species from Mexico. Zoological Journal of the Linnean Society, 170: 634-689.

Pérez-Miles F., Lucas S. M., Da Silva P. I. , Bertani R. (1996) Systematic revision and cladistic analysis of Theraphosinae (Araneae: Theraphosidae). Mygalomorph, 1(3):33-68. 

Schmidt G. (2003) Die Vogelspinnen, 1. Auflage. Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben: 1-383.

Smith A. M. (1994) Tarantulas of the U.S.A. and Mexico. Fitzgerald Publishing London: 1-196.